Blog

Obniżenie zobowiązań podatkowych

W poniższym materiale prezentujemy Państwu wykaz ulg podatkowych dostępnych między innymi dla branż: produkcyjnej, usługowej, informatycznej oraz badawczej.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, branży oraz poziomu kosztów kwalifikowanych, oszczędności podatkowe w PIT lub CIT po zastosowaniu ulg, osiągają zazwyczaj poziom od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych.

Ulga na działalność B+R

 • Istotą ulgi B+R jest możliwość odpisania określonych wydatków poniesionych na realizację działalności badawczo – rozwojowej od podstawy opodatkowania, co w rzeczywistości oznacza możliwość (pod warunkiem osiągania dochodu podatkowego) podwójnego zaliczenia tych wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.
 • Do kosztów kwalifikowanych należy zaliczyć przede wszystkim: wynagrodzenia za pracę wraz z narzutami (w tym wypłacone na podstawie umowy o dzieło / zlecenia), odpisy amortyzacyjne, zakup materiałów, narzędzi czy surowców, szkolenia, podróże służbowe oraz wydatki związane z uzyskaniem praw własności intelektualnej.
 • Działalność badawczo – rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań. Innymi słowy, z działalnością badawczo – rozwojową możemy mieć do czynienia w przypadku opracowywania i wdrażania nowych produktów, usług czy rozwiązań. Co więcej, wystarczy, by były one innowacyjne w skali przedsiębiorstwa, a nie w skali ogólnopolskiej czy globalnej.
 • Z ulgi B+R można skorzystać w stosunku do kosztów poniesionych od dnia 1 stycznia 2016 r. W związku z ewoluowaniem ulgi w kolejnych latach (na korzyść podatników) proces mapowania przedsiębiorstwa rozpoczynamy od 2017 r. Dzięki temu możliwy jest zwrot nadpłaconego podatku za lata ubiegłe!. Ulgę B+R stosujemy rok do roku, o ile są prowadzone prace B+R. Ulga B+R może być stosowana nawet w przypadku uzyskania dotacji z Funduszy Unijnych, w stosunku do wydatków poniesionych przez podatnika i nie objętych dotacjami.

Wsparcie inwestycji

Przedsiębiorcy mogą starać się o uzyskanie decyzji o wsparciu nie tylko w ramach obszarów objętych granicami SSE ale również na terenach będących własnością przedsiębiorstw w obszarze całej Polski.

Decyzję o wsparciu wydaje minister ds. gospodarki na okres 10 do 15 lat. Przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie z podatku dochodowego (CIT/PIT) w przedziale pomiędzy 25% a 70% (zwrot kosztów inwestycji) w zależności od usytuowania miejsca inwestycji i wielkości firmy:

Zwrot kosztów obejmuje:

 • zakup śr. trwałych, gruntów, koszty rozbudowy i modernizacji środków trwałych;
 • dwuletnie wynagrodzenie brutto pracowników związanych z inwestycją;
 • koszty związane z najmem, dzierżawą i leasingiem finansowym.

Do wsparcia kwalifikują się inwestycje związane z:

 • dywersyfikacją produkcji, zwiększeniem zdolności produkcyjnej;
 • założeniem nowego zakładu;
 • zmianą procesu produkcji;
 • poszerzeniem kadry pracowniczej.

Ulga IP BOX

 • Instrument podatkowy określany jako Innovation Box (IP Box) funkcjonuje w polskich przepisach podatkowych od 1 stycznia 2019 r.
 • Rozwiązanie to zasadniczo umożliwia stosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% zamiast 19%, 18% i 32%, w stosunku do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej (w szczególności patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, programów komputerowych), wytworzonych, ulepszonych lub zmienionych przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej.
 • Dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód osiągnięty w roku podatkowym z opłat licencyjnych, sprzedaży prawa własności intelektualnej, z prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi oraz z odszkodowania za naruszenie prawa własności intelektualnej.
 • Do skorzystania z IP uprawnieni są podatnicy będący właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami posiadającymi wyłączne prawa do korzystania z prawa własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej.

50% koszty uzyskania przychodu

 • Artykuł 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym reguluje zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.
 • Mechanizm ten zasadniczo sprowadza się do możliwość, bez ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie pracodawcy, zwiększenia wynagrodzenia „na rękę” uzyskiwanego przez pracownika realizującego w ramach stosunku pracy określone rodzaje działalności kreatywnej, w wyniku których powstają utwory (w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), przenoszone na rzecz pracodawcy.
 • W praktyce, z reguły, w wyniku wdrożenia 50% kosztów uzyskania przychodów, pracownik objęty tym mechanizmem może otrzymać korzyść finansową równą lub nawet przewyższającą miesięczną pensję. 50% koszty uzyskania przychodu mogą być stosowane przede wszystkim do działalności:
  1. twórczej w zakresie programów komputerowych, dziennikarstwa, architektury, architektury wnętrz, muzyki, literatury pięknej, sztuki ludowej, dziennikarstwa, gier komputerowych, wzornictwa przemysłowego, etc.;
  2. badawczo-rozwojowej i naukowo-dydaktycznej;
  3. artystycznej i publicystycznej.

Ulga na robotyzację – nowa ulga podatkowa (od 01.01.2021)

 • Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiedź ogłoszenia projektu ustawy wprowadzającej nową ulgę w podatku CIT i PIT – ulgę na robotyzację. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, niezależnie od wielkości firmy i rodzaju branży.
 • Do kosztów kwalifikowanych należy zaliczyć przede wszystkim: zakup lub leasing nowych robotów i kobotów, zakup oprogramowania, zakup osprzętu, urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz szkolenia dla pracowników dedykowanych do obsługi nowego sprzętu.
 • Podatnicy, którzy poniosą koszty kwalifikowane inwestycji związanych z robotyzacją przedsiębiorstwa, będą mogli dodatkowo odliczyć od podatku dochodowego 50% poniesionych w tym celu kosztów. do odliczenia mają kwalifikować się tylko koszty poniesione na robotyzację do końca 2025 r.

O autorze

Robert Dudek

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i o tym jak pracujemy? Serdecznie zapraszam do kontaktu! Napisz lub zadzwoń, a ja z przyjemnością odpowiem na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

Robert Dudek
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ulg podatkowych?
Pobierz dokument i sprawdź wysokośc odliczeń oraz przykładowe wykazy oszczędności!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *