Ład podatkowy

Ład podatkowy

Ład podatkowy

Poprzez odpowiednio dopasowany pakiet procedur chronimy firmy i ich zarządy przed zarzutem braku zachowania należytej staranności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jest to działanie, które zabezpiecza firmę i zarząd w trakcie kontroli skarbowych.

Analiza dokumentacji i dostosowanie procedur funkcjonujących w przedsiębiorstwie do postanowień dyrektywy 2019/1153 z 20 czerwca 2019 r. ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania

a) audyt i dostosowanie procedur funkcjonujących w Spółce w celu jej przygotowania do realizacji obowiązków wynikających z procedowanej Ustawy o Systemie Informacji Finansowej 

b) opracowanie trybu i sposobów przekazywania informacji do systemu, zakresu informacji przekazywanych, wskazania podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych gromadzonych w systemie oraz wdrożenie zasad ochrony przetwarzanych informacji 

c) opracowanie instrukcji i zasad postępowania podmiotu przed organami krajowymi właściwymi w sprawach zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania

d) opracowanie zasad lokalizacji rachunku służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych z wyłączeniem możliwości uzyskania informacji o aktywach i dokonanych transakcjach 

Analiza dokumentacji i stworzenie/dostosowanie procedur składających się na tzw. „ład podatkowy”, w tym m.in.:

1. Procedura zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego oraz wydatków na usługi niematerialne ze szczególnym uwzględnieniem usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych            

2. Procedura weryfikacji i klasyfikacji należności do tzw. ulgi na złe długi w podatku VAT i CIT oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów należności nieściągalnych

3. Procedura ujawniania oraz ujmowania korekt w deklaracji podatku VAT oraz korekt przychodów i korekt kosztów w wyniku podatkowym – deklaracja CIT

4. Procedura określająca zasady używania i rozliczania kosztów eksploatacyjnych, samochodów służbowych do celów prywatnych

5. Procedura prowadzenia ewidencji środków trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia zakończonych inwestycji tj. środków trwałych w budowie, oraz naliczania i księgowania amortyzacji

6. Procedura należytej staranności w zakresie realizacji obowiązków płatnika podatku u źródła 

7. Procedura należytej staranności w zakresie realizacji obowiązków weryfikacji kontrahentów wraz z weryfikacja ich rachunków bankowych z perspektywy ujęcia wydatków jako koszt podatkowy oraz rozliczeń w podatku VAT tzw. biała lista

9. Procedura dotycząca obiegu dokumentów związanych z naliczaniem i zatwierdzaniem list płac

10. Procedura sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz sporządzenia i złożenia formularza TPR-C

11. Procedura dotycząca identyfikacji oraz dokumentowania transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

12. Procedura określająca sposób postepowania poszczególnych pracowników Spółki w przypadku prowadzenia w Spółce postepowań/kontroli z zakresu prawa podatkowego

13. Procedura dotycząca realizacji zobowiązań podatkowych w Spółce tzw. polityka podatkowa

14. Strategia podatkowa – w kontekście obowiązku publikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

15.   Schematy podatkowe MDR

Dostosowanie procedur obowiązujących w Spółce do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi w zakresie analiza wymogów ostrożnościowych i rozwiązań nadzorczych dla firm inwestycyjnych, z którym Spółki współpracuje lub zamierza nawiązać współpracę