Obsługa PPK

Obsługa PPK

Obsługa PPK

Czym jest PPK?

PPK to program oszczędnościowy, który ma pozwolić uczestnikom zgromadzić większy kapitał na emeryturę poprzez długoterminowe i regularne oszczędzanie. PPK reguluje ustawa z 4 października 2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2018r. poz. 2155 ze zm.)

PPK jest:

Obowiązkowe dla pracodawców – każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników musi wybrać obsługującą je instytucję finansową;
Dobrowolne dla pracowników – przystąpienie do programu jest automatyczne, natomiast w każdej chwili można zrezygnować.

Pracownicze plany kapitałowe

PRACOWNICZY – Bo pracodawca tworzy go dla pracowników;
KAPITAŁOWY – Bo chodzi o budowanie Twojego kapitału z myślą o emeryturze;
PLAN – Bo wszystko jest dobrze zorganizowane.

Zapisy Pracowników do PPK w zależności od wieku

Wiek Pracownika

po ukończeniu 18. roku życia do 55. roku życia

po ukończeniu 55. roku życia do 70. roku życia

po ukończeniu 70. roku życia

Zapis do PPK

automatyczny z możliwością rezygnacji

możliwy na wniosek osoby zatrudnionej

niemożliwy

Na Twoje oszczędności w PPK składają się

PRACOWNIK

Ty 2%
+ dobrowolnie do 2%

PRACODAWCA

wpłata 1,5%
+ dobrowolnie dodatkowo do 2,5%

PAŃSTWO

250,00 zł wpłata powitalna
+ 240,00 zł rocznie

Oszczędności możesz wypłacić w najbardziej korzystnym wariancie, bez żadnych podatków.

Po 60. roku życia 25% jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 ratach i przez minimum 10 lat lub wcześniej, w sytuacji:

Poważnej choroby Twojej, Twojego współmałżonka lub dziecka (do 25% środków bez obowiązku zwrotu);
Pokrycia wkładu własnego, jeśli bierzesz kredyt na mieszkanie lub budowę domu (dla osób przed ukończeniem 45 lat, do 100% środków z obowiązkiem zwrotu).

Pracownik, zatrudniony, osoba zatrudniona – wszystkie te pojęcia, użyte w tym poradniku, oznaczają osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK.

Osoby zatrudnione – zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych to: pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych);
Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia;
Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
Osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
Członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji;
Osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 300 z pózn. zm.).

Obsługa PPK z Nominus

Plan na przyszłość
przystąpienie do programu i systematyczne oszczędzanie, daje możliwość zgromadzenia kapitału na przyszłość.
Wsparcie dla Twojej firmy
zlecenie usługi PPK w naszej firmie pozwala ściągnąć ten obowiązek z pracodawcy i przenieść odpowiedzialność za jego realizację.
Profesjonalizm
duże doświadczenie w branży oraz przestrzeganie obowiązujących standardów pozwala nam osiągać efektywne wyniki.