Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), zwanym dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest NOMINUS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Karłowicza 9. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@nominus.pl lub telefonicznie: +48533652268
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania: Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
  • w celu zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem oraz jej późniejszej realizacji, (podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • w celu zawarcia przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje umowy z Administratorem oraz jej późniejszej realizacji, (podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • w celu przeprowadzenia przez Administratora czynności, o które Pani/Pan wnioskuje, innych niż czynności określone powyżej lub w celu przeprowadzenia czynności, na które wyraża Pani/Pan swoją zgodę, (podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z rodzajem prowadzonej przez siebie działalności i realizacją zawartych przez administratora umów, (podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na przykład (a) w celu przygotowania ofert, (b) w celach archiwalnych i dowodowych, (c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (d) w celu analitycznego doboru usług do potrzeb klientów Administratora, (e) w celu badania satysfakcji klientów, (f) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, (podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. Rodzaje i kategorie przetwarzanych danych osobowych:
  • dane osobowe identyfikujące daną osobę i pozwalające administratorowi na przygotowanie ofert
  • dane identyfikujące lub weryfikujące daną osobę, tj. dane pozwalające stwierdzić lub sprawdzić tożsamość danej osoby lub podmiotu, na przykład w celu podpisania z administratorem umowy,
  • dane dotyczące osób lub podmiotów potrzebne do zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na administratorze lub przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • dane osobowe dotyczące przeglądania strony internetowej administratora, które są pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub indywidualnymi zgodami Klienta w danej sprawie.
 4. Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora, na przykład firmy: prawnicze, informatyczne, windykacyjne oraz inne podmioty, na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów powierzenia,
  • do danych mogą mieć również dostęp uprawnione podmioty trzecie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Okres przechowywania danych przez administratora:
  • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana lub przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje z administratorem umowy, przez okres jej obowiązywania,
  • w zakresie przetwarzania danych, którego przesłanką jest zgoda na przetwarzanie, do momentu odwołania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez siebie i realizacją zawartych umów, przez okres zobowiązujący administratora do wypełnienia tych obowiązków,
  • w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, przez okres, w którym administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą (formą udokumentowania przez administratora istnienia takiego interesu są przeprowadzone przez administratora stosowne „testy równowagi”).
 6. Prawa osób których dane dotyczą:
  • prawo dostępu do danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody, co oznacza, iż można w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyrażono, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (od złożenia takiej dyspozycji Administrator danych nie przetwarza danych we wskazanym przez osobę, której dane dotyczą celu),
  • prawo do sprostowania, uzupełnienia, danych osobowych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego,
  • prawo do sprzeciwu, które oznacza, iż w określonych sytuacjach można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia przetwarzania danych (prawo do bycia zapomnianym), które przetwarzane są przez administratora danych bez uzasadnionych podstaw prawnych,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi).
 7. Podanie przez Państwa danych w odniesieniu do większości procesów realizowanych przez administratora nie opiera się na Państwa zgodzie, która jest dobrowolna, jednakże w określonych celach przeprowadzenia danych procesów przetwarzania, niezbędna.
 8. Źródłem danych w zdecydowanej większości przypadków są osoby, których dane dotyczą, są one zatem pozyskiwane bezpośrednio od osób, z którymi administrator realizuje daną czynność prawną lub faktyczną, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie.
 9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez profilowanie. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.