Księgi handlowe

Księgi handlowe

Księgi handlowe

Dla Nominus księgowość jest fundamentem na bazie którego budujemy wiedzę o firmie. Od początku swojej działalności zawiesiliśmy poprzeczkę wysoko. Obsługa rachunkowa jednostek produkcyjnych rozliczających się w oparciu o księgi rachunkowe wymaga od księgowych najwyższych kompetencji. Zatem już w procesie rekrutacji dbamy o to, by naszych klientów obsługiwali pracownicy biegli w księgach rachunkowych, a dane przekazywane naszym klientom były rzetelne i bezbłędne.

Na co kładziemy nacisk?

W połączeniu z rozbudowanymi planami kont dla potrzeb kontrolingu, nasi klienci otrzymują nie tylko komunikat o stanie majątkowym czy finansowym firmy, ale również informacje o metodach i instrumentach umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji przez kadrę zarządzającą w celu kontroli przebiegu wszystkich procesów w firmie.

Dbamy o to, by dane przekazywane naszym klientom były zobrazowane w sposób przejrzysty i czytelny – nie tylko dla działu kontrolingu, ale także dla tych działów firmy, które na podstawie otrzymanych danych realizują plany rozwojowe obsługiwanych przez nas przedsiębiorstw.

Już w średniowieczu niektórzy kupcy dla własnych potrzeb tworzyli rejestry ewidencji i zobowiązań. Ten początkowo prosty system ewoluował i przybrał ostatecznie współczesną postać. Obecnie dla ochrony interesów wierzycieli niektóre podmioty zobowiązane są obligatoryjnie do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa między innymi na:

Spółkach handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółkach cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych;
Osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwach w spadku, spółkach jawnych osób fizycznych, spółkach partnerskich oraz przedsiębiorstwach w spadku, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Automatyzacja procesów

To na co kładziemy duży nacisk, to systematyczne rozrachunki naszych klientów. Pilnujemy bieżących rozliczeń, wyciągów bankowych i raportów kasowych, co dla wielu biur rachunkowych wciąż bywa bolączką i rzadko wdrażanym standardem. A to przecież w nich najczęściej pojawiają się informacje, które mogą mieć realny wpływ na wynik finansowy firmy!

Nie mniej ważną kwestią jest niemal pełna automatyzacja wszystkich procesów księgowania, przesyłania i przechowywania dokumentacji księgowej. Wykorzystanie infrastruktury systemowej zapewnia łatwy dostęp do dokumentów dla wszystkich trzech stron procesu – klienta, biura rachunkowego i organów administracji państwowej. Komfort ten odczuwalny jest z reguły już po pierwszym miesiącu współpracy, do której serdecznie zapraszamy.

Wybierz Nominus!

Doświadczenie
księgi rachunkowe jednostek produkcyjnych to nasza specjalizacja!
Kompetencje
nasi pracownicy mogą pochwalić się szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych.
Rzetelność
w Nominus nie ma miejsca na błędy!